سری جدید جوک های خفن

پنجشنبه 12 آذر 1394
13:02
senatour

آیا از کثیفی ماشین خود رنج میبرید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برید کارواش😜

آیا از کثیفی ماشین خود رنج میبریدبرید کارواش😜


” دهن منو وا نکن “چیست ؟


تهدیدی تو خالیست که معمولا

با جمله “وا کن ببینم چه … می خوای بخوری” خاتمه می یابد😂😂😂😂😂😂😂


داعش ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ

ﻣﯿﮑﻨﺪ .. ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ

ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺩﻧﯽ .. ﺣﺎﻻ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺯﯾﺮﺵ ﺧﻮﻧﺪﻧﯿﻪ

.

.

.

.

.

.

.

1-ﻣﺎ 4 ﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﻦ

ﺟﻤﻌﻪ😝


2-داعش کیه؟😂


3-ﻣﻦ ﭼﻬﺎﺭﺷﻤﺒﻪ ﭼﮏ ﺩﺍﺭﻡ. ایووووول😂


4-توی این نیم ساعت جنگ تن تاک می پوشم


5-ﻣﻨﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . ﻣﻮﻧﺪﻡ ﭼﯿﮑﺎﺭ

ﮐﻨﻢ . ﺑﺮﻡ ﺟﻨﮓ ، ﻧَﺮَﻡ ﺟﻨﮓ😁


6-ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺳﺎﻋﺘﺸﻮ ﻧﮕﻔﺘﻦ ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿم😞


7-ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ ؟😭


8-ﻣﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﻥ ﻓﺮﺩﻩ ، ﻓﻚ ﻧﻜﻨﻢ

ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺗــﻮ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ😱


9-ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﯿﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺒﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ؟؟😎


10-ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﻤﻮﻣﺶ

ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺟﻌﻤﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺩَﺩَﺭ😂


11-ﺷﺎﻡ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﻥ ؟😝


12-ﺍﯾﻮﻝ ، ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺟﻮﺭ ﺷﺪ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﺮﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ. میگم از جنگ برگشتم خسته ام.😘


13-ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎﻋﺖ ۳ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻦ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ. آخه ما آبگوشت داریم😜

14-وای کاش میذاشتن دو روز ما با دماغمون میگشتیم بابا من تازه دماغمو عمل کردم😪


مملکت نیست که دیوونه خونست😊


ﯾـﻪ ﻣـﻮﺭﺩﻡ ﻫﺴـﺖ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ ﺗـﻮ ﻣﺤـﻞ ﻣـﺎ ﭘﯿـﺪﺍ
ﻣﯿﺸـﻪ ﺍﻭﻧـﻢ ﺍﯾﻨﮑـﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭘﺴـﺮﻩ ﺍﻟﮑـﯽ ﭘﺸـﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨـﺶ ﻣﯿﺰﻧـﻪ "ﻓﺮﻭﺷـﯽ"
ﮐـﻪ ﺩﺧﺘـﺮﺍ ﺷﻤﺎﺭﺷـﻮ ﺑـﺮﺩﺍﺭﻥ😂😂😂

سلامتی کسایی که منو به خاطر خودم میخوان

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نه به خاطر پرايدم 😜😜😜


قربون اون کلیه‌ سنگ‌سازت برم!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اینو از گپ پزشکا دزدیدم!!! 😋

داشت قربون صدقه یه بنده خدایی میرفت!! 🎶😗✌️


ﻳﺎﺭﻭ ﻋﻜﺲ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،

ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ .

ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﺍﻳﻲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻦ😏

.

.

.

.

.

.

.

ﻣﺎ ﺗﻮ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻳﻜﻴﻮ ﺩﺍﺭﻳﻢ ؛ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻱ :

‏(ﺍﺳﺐ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻧﺠﻴﺒﻲ ﺍﺳﺖ . ‏) ﺭﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺁﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻪ.

ﺍﻳﻨﺎ ﺍﺭﺯﺷﻪ ...

ﺍﻳﻨﺎ ﻫﻨﺮﻩ ..😂😂


ﺳﺨﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ..

.

.

.

.

.

.

.

ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ 😐


ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﻻ


ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ😂😂😂😂😂


به دختره گفتم بیا خونمون ! یه تن ماهی خریدم توش خوراک بادمجونه..


گفت خداییش اینو دیگه نشنیده بودم الان میام.😐😂


رفتم داروخانه چسب زخم بگیرمنداشتن
دختره افتاده دنبالم

میگه

خودم مرهم زخمات میشم

چشم و چراغ خونت میشم

😳😳😳😳

چه داستانی داریما


ﻣﻦ ﺁﺧﺮﺵ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻤﻮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دخترای ﺯﺷﺘﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ

دخترای ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻫﻢ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻥ!!!والااااا

😂😂😂😂😂😂😂😂😂توجه توجه

خانمهای عزیز،

آیا می‌خواهید بدونِ ورزش لاغر بشوید؟

آیا می‌خواهید بدون رژیم گرفتن لاغر شوید؟


.

.

.

.

..معلومه که میخواید، اما همچین چیزی امکان نداره تپلیهای گلم😂😂😂یعنى خوشم میآد

.

.

تو تقویم از روز سرویس بهداشتى گرفته تا روز واشر سر سیلندر پیکان جوانان گوجه اى داریم ولى

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

روز پسر نداریم😐

😂😂


به بابام ميگم زمانه شما همه تو يه اتاق زندگي ميکردين سخت نبود؟؟؟؟

.

.

.


.

.

.

ميگه بچه ها مثه شماها نبودن شعور داشتن سرشونو از زير لحاف نمياوردن بيرون!!!

به نظر شما جواب سوالم اين بود؟😐😐


غمگینم😔😞
.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.خالی بستم ....

خدا شاهده دارم میترکم از خوشی 😂

فقط دیدم مد شده،

گفتم منم بگم.

لامصب بد جور کلاس داره!!!!!


بذار يه بار ديگه بگم:

غمگینم😔😞😂


شما یادتون نمیاد قبل از این که تلگرامو واتس اپو لاینو وایبر اینا... بیاد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یه پدیده ای بود به نام خواب که شبا رخ میداد😆😂😂
[ بازدید : 969 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
نام :
ایمیل :
آدرس وب سایت :
متن :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) =D> :S
کد امنیتی : ریست تصویر
این وبلاگ بیشتر جنبه ی وبلاگ تفریحی دارد و فعالیت هایش بیشتر موضوعات طنز بیوگرافی و عکس افراد مشهور اخبار جدید و...می باشد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وبلاگ سناتور است. || طراح قالب avazak.ir